Política de privacidad

Informació bàsica sobre protecció de dades

El present document té com a finalitat proporcionar a les persones interessades informació bàsica sobre els tractaments de dades de caràcter personal per part de Mola Mercat sl, a partir d’ara Mola, per a l’exercici de les seues competències; tot això en compliment dels articles 13 i 14 del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades personals que es recapten per part de Mola, seran tractats respectant el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 (d’ara en avant RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE , i el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Àmbit d’aplicació

Aquesta informació s’aplica al tractament totalment o parcialment automatitzat, així com al tractament no automatitzat de dades personals continguts en un fitxer o destinats a incloure’s.

 

Responsable del tractament

Conforme al que s’estableix en l’article 4.7 del *RGPD tindrà la consideració de Responsable del Tractament “la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, només o juntament amb uns altres, determine els fins i mitjans del tractament”; en aquest cas, ha de considerar-se com a responsable Mola.

D’acord amb el Decret 130/2012 de 24 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’organització de la seguretat de la informació de la Generalitat, aquesta responsabilitat serà exercida amb caràcter general per l’òrgan directiu que té atribuïdes competències sobre els serveis comuns de Mola, sense perjudici que en casos de matèries concretes s’exercisca des de l’òrgan o unitat administrativa competent. D’aquesta circumstància es deixarà constància a Mola .

Conforme al que es disposa en l’article 30 del RGPD, la relació actualitzada de les activitats de tractament que Mola duu a terme publicat per Mola en el seu web.

 

Recollida de dades personals

Les dades de caràcter personal que es recapten directament o indirectament de les persones interessades seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a alguna de les activitats de tractament titularitat de Mola.

 

Quan les dades personals de la persona interessada s’obtinguen d’aquesta, en el moment de recollir-los se li facilitarà la informació del tractament de manera clara i intel·ligible. Si resultara convenient, es proporcionarà la informació imprescindible sobre el tractament en el formulari de recollida i s’indicarà o enllaçarà des del mateix una segona capa d’informació amb major nivell de detall.

 

Usos i finalitats

Els tractaments de dades personals s’ajustaran a les funcions pròpies de Mola i el seu ús es limitarà a aquells fins per als quals expressament s’hagen recollit.

Si es preveu tractar posteriorment les dades personals per a una finalitat diferent de la que va motivar la recollida, abans del tractament posterior s’informarà l’interessat sobre aquesta altra finalitat i se li proporcionarà qualsevol altra informació addicional pertinent, sempre que l’interessat no dispose ja d’aquesta informació.

 

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal serà la necessària per a la gestió administrativa i tramitació dels procediments administratius per als quals se sol·liciten les seues dades, que correspondran a cadascuna de les activitats de tractament que realitza Mola i que estan accessibles. 

No es prendran decisions automatitzades basades en el tractament de les seues dades personals.

Legitimació per al tractament

Amb caràcter general, la base jurídica que empara el tractament de les dades de caràcter personal per part de Mola és el compliment d’obligacions legals o la realització d’actuacions en interés

No obstant això, alguns tractaments poden requerir el consentiment de les persones afectades per aquest. En aquells casos, Mola posarà en marxa els mecanismes que permeten atorgar-ho mitjançant una clara acció afirmativa d’aquesta persona i de manera que es puguen conservar evidències d’això.

 

En els tractaments basats en el consentiment, la persona interessada podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment. A aquest efecte disposa del següent procediment al qual es pot accedir en (indicar enllaç si es disposa d’accés a tràmit telemàtic o a sol·licitud per a revocar consentiment i on pot presentar-ho) MOLA, en aquests casos, cessarà l’activitat de tractament per a aqueixes dades. La retirada del consentiment no afecta a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la retirada.

 

La base jurídica que habilita expressament cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme Mola  no considerant convenient enumerar tota la normativa que estableix el marc general d’actuació del responsable

Segons la previsió establida en l’article 14, apartat 5.c) del RGPD, les dades dels tractaments que són responsabilitat de l’administració del

Conservació de dades

Amb caràcter general, i sense perjudici de la informació concreta que es publica, les dades personals tractats per Mola es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten.

 

Mola, una vegada cancel·lats les dades o suprimits del tractament, podrà conservar-los amb la finalitat que resulte factible determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar del seu tractament o per a permetre el seu ús posterior, després de l’adopció de les mesures de protecció adequades, amb finalitats històrics, estadístics o científics.

 

Comunicació de dades

El responsable del tractament no comunicarà ni publicarà dades personals sense el consentiment de les persones afectades, excepte en aquelles circumstàncies previstes per la legislació vigent. Les persones destinatàries de cessions de dades previstes per a cadascuna de les activitats.

 

Sense perjudici de les assenyalades  per estar identificades en les pròpies normes que legitimen el tractament, podria ser necessari comunicar dades o permetre l’accés, en determinades circumstàncies i encara que no consten expressament.

L’AVI no utilitzarà en cap cas les dades amb finalitats de caràcter comercial, publicitari o de qualsevol altra índole no relacionats amb les seues potestats públiques.

 

Drets dels interessats

La persona interessada pot exercir en qualsevol moment els drets que el RGPD garanteix als titulars de les dades, conforme als articles 15 fins al 22 i que són els següents:

 

DRET D’ACCÉS: La persona interessada té dret a obtindre de Mola confirmació de si s’estan tractant dades personals que l’afecten, i si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a la informació relativa a les finalitats, destinataris, categories de dades tractades, el seu origen i període de conservació, reclamacions, existència de decisions automatitzades amb les seues conseqüències i a tots els drets addicionals de rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat.

 

DRET DE RECTIFICACIÓ I SUPRESSIÓ: La persona interessada té dret a obtindre de MOLA la rectificació de les dades personals inexactes o incomplets que l’afecten, sense dilació indeguda.

Igualment, té dret a sol·licitar la supressió de les dades personals que l’afecten. Si no existeix una altra base jurídica que empare la seua conservació, Mola procedirà a la supressió de les dades quan ja no siguen necessaris o s’hagen tractat de manera il·lícita, quan la persona interessa retire el seu consentiment en tractaments que el requerisquen o quan s’opose al tractament.

 

DRET DE LIMITACIÓ: La persona interessada té dret a obtindre de MOLA la limitació del tractament de les dades, en casos d’impugnació de l’exactitud d’aquests, quan el tractament siga il·lícit i la persona s’opose a la supressió de les dades personals i sol·licite en el seu lloc la limitació del seu ús, quan la persona afectada necessite mantindre les dades per a formular o exercir reclamacions o mentre es verifica si els motius legítims de l’administració prevalen sobre els de la persona interessada en cas que aquesta s’opose al tractament.

 

DRET D’OPOSICIÓ: La persona interessada té dret a oposar-se al fet que les dades personals que l’afecten siguen objecte d’un tractament. Mola deixarà de tractar aquestes dades personals, llevat que acredite motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

DRET DE PORTABILITAT: La persona interessada té dret a rebre les seues dades personals en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament, sempre que aquest es legitime sobre la base del consentiment o en el marc de l’execució d’un contracte i el tractament s’efectue per mitjans mecanitzats. També tindrà dret, quan siga tècnicament possible, al fet que les dades es transmeten directament de responsable a responsable. No serà aplicable quan el tractament siga necessari per al compliment d’una missió d’interés públic en l’exercici de poders públics conferits al responsable.

 

DRET A NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES: Tota persona interessada té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produïsca efectes jurídics sobre ella o l’afecte significativament de manera similar. Es refereix a qualsevol forma de tractament de les seues dades personals que avalue aspectes personals. El responsable ha de garantir el dret a obtindre la intervenció humana, expressar el seu punt de vista i impugnar la decisió. No serà aplicable no ser objecte de decisió si aquesta és necessària per a la celebració o execució d’un contracte, es basa en el consentiment explícit o està autoritzada per una norma que s’aplique al responsable i que establisca mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims de la persona interessada.

 

Tots els drets anteriors, inclosa la retirada del consentiment, tenen caràcter personalíssim, per la qual cosa només pot exercir-los la persona afectada. No obstant això, aquesta podrà actuar mitjançant representant en els casos i sota les condicions previstes per la legislació vigent.

 

L’exercici de tots aquests drets podrà dur-se a terme accedint al procediment establit a aquest efecte, bé fent ús del tràmit telemàtic (incloure enllaç si es disposa de tràmit), o bé en manera presencial aportant la sol·licitud corresponent (incloure enllaç a sol·licitud pròpia o a sol·licitud de l’AEPD accessible en https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html i indicar on es pot presentar-la).

 

Possibilitat de dirigir-se a la Delegació de Protecció de Dades

Les persones interessades podran posar-se en contacte amb la Delegació de protecció de Dades de la Generalitat pel que respecta a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l’exercici dels seus drets a l’empara del RGPD.

 

Adreça de correu electrònic: hola@mola.cat

 

Reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Les persones interessades també tenen la possibilitat de presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades – AEPD), especialment quan no haja obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels seus drets.

Pot contactar amb ella a través del següent enllaç: https://www.aepd.es/es/la-agencia/donde-encontrarnos